Wielka Brytania

Wielka Brytania

Wielka Brytania stanowi połączenie jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji biznesu z możliwościami uważanymi za typowe dla jurysdykcji offshore, takich jak Seszele, Bahama czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Do najczęściej wykorzystywanych struktur brytyjskich należą spółki osobowe z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability partnership), które pomimo posiadania siedziby na terytorium Wielkiej Brytanii, są uważane za transparentne podatkowo, a co za tym idzie płacą podatki na poziomie swych udziałowców.

Co do zasady, udziałowcami tego typu spółek brytyjskich są dwie spółki offshore, mające swe siedziby np. na Belize. Spółki te są zwolnione z jakichkolwiek podatków, dzięki czemu cała działalność biznesowa firmowana przez spółkę brytyjską, jest wolna od jakiegokolwiek opodatkowania.

Innym rodzajem efektywnych podatkowo struktur brytyjskich są spółki agencyjne (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), handlujące bądź świadczące usługi pozyskane na wcześniejszym etapie od powiązanej spółki offshore. Usługi bądź towary nabyte przez jednostkę brytyjską mogą być dalej odsprzedane do spółek z innych państw UE bądź do spoza UE. Nominalne opodatkowanie brytyjskiej spółki agencyjnej wynosi 24%, lecz z uwagi na pozostawiany w niej rynkowy poziom zysku zazwyczaj nie przekracza kilku procent. Te oraz szereg innych możliwości, jakie daje ustawodawstwo Wielkiej Brytanii, sprawiają że spółki brytyjskie są coraz częściej wybierane do optymalizacji podatkowej biznesu prowadzonego w skali międzynarodowej.

Limited Liability Partnership (LLP)

Brytyjska spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability partnership) może być utworzona przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne, zarówno będące rezydentami, jak i nierezydentami podatkowymi w Wielkiej Brytanii. Funkcjonowanie tych spółek oparte jest na 2 podstawowych aktach prawnych, tj. The Limited Liability Partnership Act oraz The Limited Liability Partnership Regulation z lat 2000 – 2001. Powyższa kategoria spółek brytyjskich pozwala na wolne od jakiegokolwiek opodatkowania prowadzenie międzynarodowego biznesu zarówno w UE, jak i poza UE. Jeśli wspólnikami LLP są nierezydenci i nie wystąpi źródło dochodu w Wielkiej Brytanii ani dochód z aktywów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, to dochód UK LLP nie będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, jako że opodatkowani zostaną wyłącznie wspólnicy – spółki offshore. Jeżeli wspólnikami LLP są spółki offshore, to dochód LLP nie będzie także opodatkowany na poziomie wspólników.

LLP jest uważane za nierezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii, nie może zatem otrzymać certyfikatu rezydencji podatkowej od władz brytyjskich. Z tego względu wypłata środków finansowych do LLP będzie, co do zasady, obciążona podatkiem u źródła w odniesieniu do usług. LLP jest więc niewłaściwe do usług doradczych i innych.

Jeśli spółka LLP założona przez nierezydentów (np. 2 spółki na Seszelach) prowadzi działalność, która kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem VAT, to może się ubiegać o rejestrację na potrzeby VAT. Jednakże rejestracja VAT dla LLP może być problematyczna ze względu na konieczność zapewnienia tzw. „substancji”. Warunkiem uzyskania rejestracji VAT jest posiadanie biura w Wielkiej Brytanii potwierdzającego obecność LLP na terytorium Wielkiej Brytanii, co jednak nie pociąga za sobą powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Istotnym jest potwierdzenie, że UK LLP jest rzeczywiście funkcjonującą i wiarygodną spółką. Dla celów skutecznej rejestracji na potrzeby VAT, istotne jest aby posiadać dowody zamiaru prowadzenia działalności handlowej, jakimi mogą być kopie (projekty) umów, faktury pro-forma, broszury, korespondencja z dostawcami i odbiorcami czy rachunki potwierdzające nabycia. Przed rejestracją VAT LLP musi posiadać rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii, jako że wymagane jest, aby w formularzu rejestracyjnym na VAT spółka podała numer własnego rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii.

Limited Company (LTD)

Brytyjskie spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością (odpowiednik polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) najczęściej są wykorzystywane jako spółki agencyjne bądź spółki pośredniczące w transferze kapitału do jurysdykcji offshore.

1. Spółka agencyjna

Spółki te formalnie rzecz biorąc działają we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmiot nabywający towar lub usługę od brytyjskiej spółki agencyjnej nie wie, iż ma do czynienia z agentem. Mocodawca spółki agencyjnej, którym jest z reguły spółka offshore, pozostaje nieujawniony. Agent działa jednak wyłącznie za zgodą mocodawcy. Działalność handlowa powyższej spółki agencyjnej musi być prowadzona poza Wielką Brytanią. Spółki te są wykorzystywane zwłaszcza w zakresie handlu towarami, doradztwa oraz usług profesjonalnych. Podstawą funkcjonowania powyższej struktury agencyjnej jest umowa agencyjna z mocodawcą, mająca charakter dokumentu poufnego. Spółka LTD podlega opodatkowaniu 24% podatkiem dochodowym od całości swych dochodów, mając status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii. Rejestracja VAT dla spółki LTD nie rodzi żadnych problemów. Księgowość i audyt dla tej spółki muszą być przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Poziom prowizji agenta powinien mieć charakter rynkowy, a za taki uważane jest wynagrodzenie agencyjne na poziomie 5%. Jedynie od powyższej części zysku odprowadzony zostanie brytyjski 21% podatek dochodowy, podczas gdy pozostała część zysku z działalności agencyjnej zostanie wytransferowana do mocodawcy, będącego spółką offshore.

2. Spółka podwykonawca

Kolejnym rodzajem optymalizacji podatkowej w oparciu o spółki brytyjskie jest wykorzystanie spółki brytyjskiej (LTD) pełniącej rolę podwykonawcy spółki o charakterze offshore. Powyższy model biznesowy pozwala na opodatkowanie jedynie marży zysku spółki brytyjskiej, która, co do zasady, nie przekracza 5%, a zatem efektywne opodatkowanie w Wielkiej Brytanii nie przekroczy 1,25%. Pozostała część zysku zostanie wytransferowana do spółki – mocodawcy, mającej siedzibę w jurysdykcji offshore. Z uwagi na fakt, iż spółka brytyjska ma status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii, może być wykorzystywana do działalności w zakresie usług.