Hongkong

Hongkong

Hongkong nie jest typową jurysdykcją offshore, gdyż dochody z zagranicznych źródeł są jedynie warunkowo zwolnione z opodatkowania wynikającego z lokalnego prawodawstwa. Hongkong nie posiada umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź posiada je wyłącznie z „wybranymi” państwami, nie będąc, co do zasady, stroną umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, co w połączeniu z szerokim wykorzystywaniem instytucji powiernictwa oraz struktur nominalnych, pozwala całkowicie anonimowo oraz w zgodzie z lokalnym ustawodawstwem prowadzić niemal każdy biznes.

Ponadto, spółki z Hongkongu mogą posiadać rachunki bankowe w dowolnym miejscu na świecie, zaś posiedzenia zarządu mogą odbywać się poza granicami Hongkongu, także przy zastosowaniu środków łączności elektronicznej. Pamiętać należy, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chinami nie obejmuje swym zakresem Hongkongu. Odpowiednie wykorzystanie spółek offshore nie jest jednak zagadnieniem prostym ze względu na szereg ograniczeń wynikających z prawa państw członkowskich UE, w tym Polski. Do najważniejszych ograniczeń należy m.in. konieczność pobrania podatku u źródła w przypadku płatności za usługi wykonane przez podmiot z jurysdykcji o charakterze offshore, jak również obowiązki celne przy działalności handlowej. Z tego względu spółki typu offshore są w praktyce wykorzystywane w strukturach wielopoziomowych, obejmujących dwie lub więcej spółek.