Kajmany

Kajmany

Kajmany są typową jurysdykcją offshore, która nie nakłada żadnych podatków na dochody z zagranicznych źródeł. Brak opodatkowania nie wyczerpuje katalogu korzyści tej jurysdykcji, która nie posiada umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź posiada je wyłącznie z „wybranymi” państwami. Kajmany nie są także stroną umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, co w połączeniu z szerokim wykorzystywaniem instytucji powiernictwa oraz struktur nominalnych, pozwala całkowicie anonimowo oraz w zgodzie z lokalnym ustawodawstwem prowadzić niemal każdy biznes.

Do najważniejszych cech lokalnego ustawodawstwa należy zaliczyć brak jakichkolwiek obowiązków w zakresie ewidencjonowania transakcji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Umiejętne wykorzystanie tego typu jurysdykcji na gruncie regulacji prawa międzynarodowego pozwala niekiedy na redukcje obciążeń podatkowych działalności prowadzonej na terytorium UE do 2-3% poziomu. Ponadto, spółki offshore mogą posiadać rachunki bankowe w dowolnym miejscu na świecie, zaś posiedzenia zarządu mogą odbywać się poza granicami państwa bądź terytorium siedziby spółki, także przy zastosowaniu środków łączności elektronicznej. Odpowiednie wykorzystanie spółek offshore nie jest jednak zagadnieniem prostym ze względu na szereg ograniczeń wynikających z prawa państw członkowskich UE, w tym Polski. Do najważniejszych ograniczeń należy m.in. konieczność pobrania podatku u źródła w przypadku płatności za usługi wykonane przez podmiot z jurysdykcji o charakterze offshore, jak również obowiązki celne przy działalności handlowej. Z tego względu spółki typu offshore są w praktyce wykorzystywane w strukturach wielopoziomowych, obejmujących dwie lub więcej spółek. Ustawodawstwo Kajmanów posiada rozbudowane regulacje w zakresie działalności finansowej oraz inwestycyjnej. Pozyskanie odpowiedniej licencji pozwala prowadzić działalność regulowaną bez obciążeń podatkowych, ponosząc jedynie koszty związane z pozyskaniem licencji danego rodzaju.